Inhoud blog
 • uitslag Regio
 • Uitslag
 • Spelregels biljarten
 • Bijgewerkt
 • Regelement
  Startpagina !
  Mijn favorieten
 • seniorennet.nl
 • Welkom op onze website
  Biljartclub D.T.F.

  23-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spelregels biljarten

  Biljart | Spelregels biljart

  Voor deze spelregels beperken we ons tot de biljartvorm ‘libre’, waar dus op alle plaatsen caramboles mogen worden gemaakt.

  Begin van een partij

  Volgens de spelregels moet men voor de afstoot ‘trekken’ om te bepalen wie de aanvangsstoot moet doen. Dit heeft echter niets te maken met de trekstoot. De twee witte ballen worden op de hoogte van de benedenacquits (of op de ‘afstootlijn’) gelegd. Beide spelers stoten nagenoeg gelijk, ieder met een witte bal, naar de korte bovenband. De speler van wie de bal het dichtst bij de korte benedenband terechtkomt, mag kiezen wie de afstoot moet doen. De biljarter die de acquitstoot neemt (of moet nemen), heeft gedurende de hele partij de gemerkte witte bal, zijn tegenspeler de ongemerkte witte bal. Voor de afstoot worden de ballen als volgt neer gelegd. De rode bal op het bovenacquit, de ongemerkte bal van de tegenstander op het benedenmiddenacquit en de eigen speelbal (de gemerkte bal) naar keuze op het linker- of rechterbenedenacquit. De speler die de partij niet begint, krijt aan het eind van de partij de zogenaamde gelijkmakende beurt. Heeft de speler die het eerst is begonnen als eerste het noodzakelijke aantal punten verzameld (bij libre is dat 300 of 500), dan mag de andere speler de nastoot hebben, omdat hij een beurt minder heeft gehad. In dat geval worden de ballen voor hem op de acquits gelegd.

  Carambole

  De speler moet met zijn bal de beide andere ballen raken. Dat noemen we een carambole. Hij mag doorspelen zolang hij caramboles blijft maken. Lukt dat niet, dan is de tegenspeler aan stoot. Men mag niet verder spelen of een reeds gemaakte carambole tellen, als men stootte vóór alle ballen stil lagen. Een eventueel gemaakte carambole is ongeldig als de speler niet minstens de tenen van één voet op de grond hield. Speelt men met de verkeerde bal, dan is de gemaakte carambole niet geldig en gaat de tegenstander met de dezelfde bal verder. Als in een wedstrijd een van de spelers tot op vijf caramboles van het einde van de partij is gekomen, zal de arbiter dit bekend maken (’annonceren’) door ‘en nog vijf’ te roepen.

  Vastliggen van de ballen

  Als de stootbal vastligt tegen een van de andere ballen, dan kan een speler kiezen: de ene mogelijkheid is herbeginnen met de acquitstoot, de andere is naar de vrijliggende bal spelen of een losse-bandstoot maken. Bij de laatste mogelijkheid mag de speelbal de vastliggende bal bij het stoten niet laten bewegen. Bij het libre-spel op groot biljart is het in dit geval verplicht weer met de acquitstoot te beginnen. Bij het driebandenspel gelden in dit geval andere regels.

  Het uitspringen van een bal

  Als een van de drie ballen van het biljart wordt gestoten of de houten omlijsting raakt, wordt dit als een fout beschouwd. Is een bal buiten het biljart beland na het caramboleren, dan wordt de carambole als ongeldig beschouwd. Deze regel geldt ook als een bal slechts over de rand rolt en daarna terugkeert op het biljart. Uw beurt is voorbij en uw tegenspeler moet met de acquitstoot beginnen. Bij het driebanden gelden ook nu andere regels.

  Toucheren

  Onder toucheren verstaat men het aanraken van een van ballen – door welke oorzaak ook – met de hand, keu, das, kledingstuk (jaspand) of welk voorwerp ook. De speler die een bal toucheert, is zijn beurt kwijt en zijn tegenstander mag verder spelen. Is een bal door het aanraken verplaatst, dan moet hij blijven liggen waar hij terecht is gekomen.

  Biljarderen

  Hieronder verstaat men dat de pomerans van de keu nog met de speelbal in contact is als de speelbal de tweede bal of een band raakt. In dit geval is de (eventuele) carambole ongeldig en is de tegenspeler aan de beurt.

  Etiquette

  Sportiviteit is niet in regels en voorschriften te vangen. Er zijn duizend en één manieren te bedenken waarop u uw tegenspeler uit zijn rust en concentratie kunt brengen; sommige spelers kunnen nu eenmaal hun verlies slecht verwerken en reageren dat op hun tegenspeler af. Voor al die situaties kan men geen regeltjes bedenken. Daarom geven we een tiental grondregels waar u zich in elk geval aan dient te houden.

  •Wees altijd sportief, ook als u verliest

  •Waardeer het spel van uw tegenstander (toon ook interesse als u niet aan de beurt bent)

  •Een hand geven voor en na de wedstrijd is een normale sportieve vorm van wederzijds respect

  •Ga tijdens de wedstrijd niet in discussie met de arbiter over de vraag of een bal goed of fout was

  •Vraag aan de arbiter of hij nogmaals wil beoordelen of een bal vastligt

  •Houd uw eigen concentratie vast en verstoor die van uw tegenspeler nooit

  •Blijf altijd beheerst, niet praten, schelden of stampen met de keu

  •Wanneer u tijdens een wedstrijd naar het toilet moet, laat dan eerst uw tegenstander uitspelen. Bent u aan de beurt, laat dan de arbiter zeggen dat u eerst naar het toilet gaat

  •Ga, nadat uw beurt voorbij is, altijd op uw stoel zitten. Blijf niet bij de tafel staan

  •Neem uw krijtje mee naar uw zitplaats wanneer uw beurt voorbij is

  Tot de normale etiquette hoort ook dat u zich bij wedstrijden aan de kleding houdt die door uw vereniging en/of biljartbond is voorgeschreven. Voor de Nederlandse en Belgische Biljartbonden zal die kleding als regel bestaan uit een zwarte pantalon, zwarte schoenen en sokken, een effen wit overhemd, een trui of vest in een door de bond toegestane kleur en een zwart vlinderstrikje of stropdas

  23-01-2019 om 18:52 geschreven door Biljartclub


  27-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijgewerkt
  25-4-2019 is deze site bijgewerkt
  Wordt iedere week bijgewerkt op zondag

  27-10-2018 om 00:00 geschreven door Biljartclub


  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regelement

  Huishoudelijk reglement

  D.T.F. Etten-Leur Noord

  Naam en doel

  Art.      1. De vereniging Heeft tot naam gekozen: D.T.F. De Turf Fotsers

                    En is gevestigd te Etten-Leur ( Noord )

              Het doel van de vereniging is de biljartsport te bevorderen ten behoeve van haar leden door:

  a)      De leden regelmatig in de gelegenheid te stellen tot het beoefenen van de biljartsport.

  b)      Het organiseren van biljartwedstrijden en onderlinge competities.

   

  Lidmaatschap

  Art.  3. Nieuwe leden worden aangenomen bij 2/3 meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen op een algemene leden vergadering. Er wordt alleen gestemd als de helft plus 1 lid aanwezig is op de vergadering. Uitgaande van 30 leden wordt dit dus 15+1=16 leden. (Als leden worden toegelaten die lid is van de bejaarde Etten-Leur noord, behoudens het hieraan gestelde.)

   

  Art.  4 Het lidmaatschap eindigt door:

  a)      Overlijden van het lid.

  b)      Royement wegens wangedrag ( met nadruk op wangedrag)

  Royement kan worden uitgesproken bij bestuursbesluit ondersteund door de meerderheid van het aantal zittende bestuursleden.

  Art. 5 De maandelijks te betalen contributie zal elk jaar op nieuw op voorstel van het bestuur worden vast Gesteld.

  Bestuur

  Art.  6 Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naar behoefte van de vereniging kan het bestuur worden uitgebreid tot 5 leden.

  Art. 7. De leden van het bestuur worden door de leden gekozen voor de tijd van 3 jaar. Behalve de voorzitter, die voor 2 jaar. Elk jaar zal een jaar vergadering worden bekeken wie er aftredend is of als er geen tegenkandidaten zijn wederom te worden herkozen al het treffende bestuurslid dit wenst. Tegenkandidaten moeten tenminste 8 dagen voor de algemenen ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden voorgedragen, gesteund door tenminste 3 leden. Zijn er geen tegenkandidaten worden de aftredend bestuursleden indien zij zich herkiesbaar stellen zonder stemming direct herkozen De taak verdeling zal door het bestuur in onderling overleg worden geregeld.

  Art. 8 Bij tussentijds bedanken van een of meerdere bestuursleden is het bestuur gerechtigd in deze vacature(s) te voor zien. De aldus benoemde bestuursleden hebben alle rechten en plichten welke aan deze functie zijn verbonden: Doch dit bestuursbesluit dient op de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd.

   

   

   

   

  Ledenvergadering

  Art; 9 Jaarlijks wordt tenminste een algemene ledenvergadering gehouden en deze vindt plaats aan het begin van het verenigingsjaar. Tot deze vergadering hebben alle leden toegang.In de deze vergadering wordt door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en beheer.

  Art. 10 Een buitengewone leden vergadering vindt plaats.

  a)      Op verlangen van het bestuur

  b)      Op verzoek van minstens 5 stemgerechtigde leden

  Met opgave van redenen. Dit verzoek moet schriftelijk Bij de secretaris worden ingediend.  Binnen 4 weken na binnenkomst van het verzoek moet deze vergadering plaatsvinden

  Art. 11 De oproeping tot het bijwonen van een ledenvergadering moet minstens 10 dagen tevoren schriftelijk plaatsvinden.

  Art. 12 Een algemene ledenvergadering is geldig. Ongeacht het aantal leden dat aanwezig is, behalve wanneer meer dan � x1van de leden aan de secretaris schriftelijk bericht van verhindering heeft gestuurd. In dit geval wordt binnen 4 weken op nieuw een algemene ledenvergadering belegd. Welke dan in ieder geval rechts geldig is.

  Art.  13 Alle besluiten of benoemingen moeten met minstens 2/3van geldig uitgebrachte aantal stemmen worden aangenomen. Bij herstemmen wordt geacht, dat die voorstellen aangenomen of die personen gekozen zijn, voor welke de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht.

  Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling of schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

  Arbitrage

  Art.14 Bij wedstrijden beslist bij twijfelgevallen de arbiter in samenspraak met de wedstrijd leider

  Als de ballen vast liggen mag de speler beslissen hoe hij deze bal gaat spelen maar moet wel wegspelen van de vast liggende bal zonder dat deze wordt getoucheerd of doorgaan in de start positie. Met de verkeerde bal stoten is touche en is de andere speler aan de beurt.

  Wedstrijdleider

  Art.14 a Bij nieuwe leden bepaald de wedstrijdleider het te maken caramboles, dit is bekrachtigd met meerderheid van het bestuur voor 1 competitie jaar daarna wordt het opnieuw berekend zoals gebruikelijk. Er is een minimum van 15 caramboles en geen maximum.

  Materiaal

  Art 15. Materiaal dat eigendom is van de vereniging, blijft te allen tijde onder verantwoordelijkheid en Onderhoud en toezicht van het bestuur.

  Slotbepaling

  Art. 16 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet aan voor ziet beslist het bestuur.

  Dit Is bijgesteld op 10-1-2018 En wordt jaarlijks herzien in samenspraak van het bestuur.

  Etten-Leur 21 juli 1999 ieder jaar wordt dit bijgewerktin overleg wet het bestuur.

                                                     Het bestuur

   

  28-05-2018 om 00:00 geschreven door Biljartclub
  Archief per week
 • 22/04-28/04 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 22/10-28/10 2018
 • 28/05-03/06 2018

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Laatste commentaren


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!