Inhoud blog
 • Spelregels biljarten
 • Bijgewerkt
 • Regelement
  Startpagina !
  Mijn favorieten
 • seniorennet.nl
 • Welkom op onze website
  Biljartclub D.T.F.

  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regelement

  Huishoudelijk reglement

  D.T.F. Etten-Leur Noord

  Naam en doel

  Art.      1. De vereniging Heeft tot naam gekozen: D.T.F. De Turf Fotsers

                    En is gevestigd te Etten-Leur ( Noord )

              Het doel van de vereniging is de biljartsport te bevorderen ten behoeve van haar leden door:

  a)      De leden regelmatig in de gelegenheid te stellen tot het beoefenen van de biljartsport.

  b)      Het organiseren van biljartwedstrijden en onderlinge competities.

   

  Lidmaatschap

  Art.  3. Nieuwe leden worden aangenomen bij 2/3 meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen op een algemene leden vergadering. Er wordt alleen gestemd als de helft plus 1 lid aanwezig is op de vergadering. Uitgaande van 30 leden wordt dit dus 15+1=16 leden. (Als leden worden toegelaten die lid is van de bejaarde Etten-Leur noord, behoudens het hieraan gestelde.)

   

  Art.  4 Het lidmaatschap eindigt door:

  a)      Overlijden van het lid.

  b)      Royement wegens wangedrag ( met nadruk op wangedrag)

  Royement kan worden uitgesproken bij bestuursbesluit ondersteund door de meerderheid van het aantal zittende bestuursleden.

  Art. 5 De maandelijks te betalen contributie zal elk jaar op nieuw op voorstel van het bestuur worden vast Gesteld.

  Bestuur

  Art.  6 Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naar behoefte van de vereniging kan het bestuur worden uitgebreid tot 5 leden.

  Art. 7. De leden van het bestuur worden door de leden gekozen voor de tijd van 3 jaar. Behalve de voorzitter, die voor 2 jaar. Elk jaar zal een jaar vergadering worden bekeken wie er aftredend is of als er geen tegenkandidaten zijn wederom te worden herkozen al het treffende bestuurslid dit wenst. Tegenkandidaten moeten tenminste 8 dagen voor de algemenen ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden voorgedragen, gesteund door tenminste 3 leden. Zijn er geen tegenkandidaten worden de aftredend bestuursleden indien zij zich herkiesbaar stellen zonder stemming direct herkozen De taak verdeling zal door het bestuur in onderling overleg worden geregeld.

  Art. 8 Bij tussentijds bedanken van een of meerdere bestuursleden is het bestuur gerechtigd in deze vacature(s) te voor zien. De aldus benoemde bestuursleden hebben alle rechten en plichten welke aan deze functie zijn verbonden: Doch dit bestuursbesluit dient op de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd.

   

   

   

   

  Ledenvergadering

  Art; 9 Jaarlijks wordt tenminste een algemene ledenvergadering gehouden en deze vindt plaats aan het begin van het verenigingsjaar. Tot deze vergadering hebben alle leden toegang.In de deze vergadering wordt door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en beheer.

  Art. 10 Een buitengewone leden vergadering vindt plaats.

  a)      Op verlangen van het bestuur

  b)      Op verzoek van minstens 5 stemgerechtigde leden

  Met opgave van redenen. Dit verzoek moet schriftelijk Bij de secretaris worden ingediend.  Binnen 4 weken na binnenkomst van het verzoek moet deze vergadering plaatsvinden

  Art. 11 De oproeping tot het bijwonen van een ledenvergadering moet minstens 10 dagen tevoren schriftelijk plaatsvinden.

  Art. 12 Een algemene ledenvergadering is geldig. Ongeacht het aantal leden dat aanwezig is, behalve wanneer meer dan � x1van de leden aan de secretaris schriftelijk bericht van verhindering heeft gestuurd. In dit geval wordt binnen 4 weken op nieuw een algemene ledenvergadering belegd. Welke dan in ieder geval rechts geldig is.

  Art.  13 Alle besluiten of benoemingen moeten met minstens 2/3van geldig uitgebrachte aantal stemmen worden aangenomen. Bij herstemmen wordt geacht, dat die voorstellen aangenomen of die personen gekozen zijn, voor welke de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht.

  Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling of schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

  Arbitrage

  Art.14 Bij wedstrijden beslist bij twijfelgevallen de arbiter in samenspraak met de wedstrijd leider

  Als de ballen vast liggen mag de speler beslissen hoe hij deze bal gaat spelen maar moet wel wegspelen van de vast liggende bal zonder dat deze wordt getoucheerd of doorgaan in de start positie. Met de verkeerde bal stoten is touche en is de andere speler aan de beurt.

  Wedstrijdleider

  Art.14 a Bij nieuwe leden bepaald de wedstrijdleider het te maken caramboles, dit is bekrachtigd met meerderheid van het bestuur voor 1 competitie jaar daarna wordt het opnieuw berekend zoals gebruikelijk. Er is een minimum van 15 caramboles en geen maximum.

  Materiaal

  Art 15. Materiaal dat eigendom is van de vereniging, blijft te allen tijde onder verantwoordelijkheid en Onderhoud en toezicht van het bestuur.

  Slotbepaling

  Art. 16 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet aan voor ziet beslist het bestuur.

  Dit Is bijgesteld op 10-1-2018 En wordt jaarlijks herzien in samenspraak van het bestuur.

  Etten-Leur 21 juli 1999 ieder jaar wordt dit bijgewerktin overleg wet het bestuur.

                                                     Het bestuur

   

  28-05-2018 om 00:00 geschreven door Biljartclub
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 22/10-28/10 2018
 • 28/05-03/06 2018

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Laatste commentaren


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!