Leer en Gedragsproblemen
Startpagina over Leer en Gedragsproblemen
Inhoud blog
 • Hechtingsstoornis
 • ‘Ik heb een dochter maar ik mag niet moederen’
 • Slaaptekort bij kinderen kan leiden tot gedragsproblemen
 • Diagnose Hechtingsstoornis
 • De Regering wil in 2011 DOEN ALSOF
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Inhoud blog
 • Hechtingsstoornis
 • ‘Ik heb een dochter maar ik mag niet moederen’
 • Slaaptekort bij kinderen kan leiden tot gedragsproblemen
 • Diagnose Hechtingsstoornis
 • De Regering wil in 2011 DOEN ALSOF
  Laatste commentaren
 • thesis editing services uk (thesis editing services uk)
      op Brochures en Lezingen bestellen bij De Knoop
 • online casino (Polarw)
      op Ernstig agressief gedrag bij basisschoolkinderen is goed aan te pakken
 • Online slot (Wayne)
      op Ernstig agressief gedrag bij basisschoolkinderen is goed aan te pakken
 • sweepstakes soft (Porzut)
      op Ernstig agressief gedrag bij basisschoolkinderen is goed aan te pakken
 • sweepstakes soft (Porzut)
      op Ernstig agressief gedrag bij basisschoolkinderen is goed aan te pakken
 • Blog als favoriet !
  Zoeken met Google


  Forum
  Forum > A. Voorstellen > [Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ ] 09 10 2018 ñåðèàë Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ
  09-10-2018
  [Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ ] 09 10 2018 ñåðèàë Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ
  "Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ " 09*Îêòÿáðü*2018 - online «Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ » . http://hdorg.ru/o/2nkcIHJf2 - https://i.imgur.com/FOUSWWt.jpg New Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ 09-10-2018 äî ýôèðà íîâûå ñåðèè ñåðèàë. Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ 7 ñåçîíà îíëàéí, äàòû âûõîäà. Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ ñêà÷àòü â õîðîøåì êà÷åñòâå 2018.ñìîòðåòü Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ íà ðóññêîì Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ ñìîòðåòü îíëàéí hd 720p Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ ëîñòôèëüì ñìîòðåòü îíëàéí Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ ñêà÷àòü òîððåíòîì. Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ ñìîòðåòü îíëàéí âñå ñåçîíû è ñåðèè â HD. WATCH~~~ Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ ëîñòôèëüì (2018) Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ (Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ )- Íîâûå ñåðèè. Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ âñå ñåðèè. Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ (lostfilm 2018) ðóññêàÿ îçâó÷êà. Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ lostfilm ñìîòðåòü îíëàéí. Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ Òàêæå``âîçìîæíî``âû``â``ñèëàõ``îáðàòèòü``âíèìàíèå``êèíîñåðèàëû``ñîâñåì``áåç``äîêó÷ëèâîé``ðåêëàìíîé``êîìïàíèè,``ïðåðûâàþùåé``êèíîëåíòó``íà``âûñîêîì``ïðåêðàñíîì``êàáèíåòå.``Íå``÷òî``èíîå``êàê``â``ñâÿçè``ñ``ýòèì``îáðàòèòü``âíèìàíèå``ñåðèàëû``online``ñîâåòóþò``êàæäîìó,``êòî``óòîìèëñÿ``÷åðåç``ñåãîäíÿøíåãî``tv``èç``ýòîãî``ñòàòíûìè``ðåêëàìíûìè``êîíüêàìè. Êîñòþðà``Øòàòñêèé,``îòñòðàíèâøèé``âåñü``óäîâëåòâîðèòåëüíûé``èíòåðíåò-ïðîåêò``«Áàëîâåíü»``ñîâìåñòíî``ñ``Ï.``Ïðèëó÷íûì``â``îñíîâîïîëàãàþùåþ``çíà÷èòåëüíîñòè. Âñå íîâûå ñåðèè Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ 2018 ñìîòðåòü îíëàéí íà LostFilm 091018 Ñìîòðåòü``ñåðèàëû``LostFilm``îíëàéí``HD``1080. 9``10``11``12``13``14``15``16``17``18``19``20``21``22``23``24``ñåðèè. Äà``âåäü,``ÿ``ñïåöèàëüíî``ïðèáàâèëè``HTML5``âèäåîïëååð,``äëÿ``òîãî``÷òîáû``òåëåñåðèàëû``ñìîòðåòü``online``áûëî``áû``óäîáíî``è``äîïîëíèòåëüíî``äîïîëíèòåëüíî``íà``ïëàíøåòàõ``ipad,``ñìàðòôîíàõ``iPhone``è``äàëåå``íà``òàê``íàçûâàåìûå``ñêëàäå``Àíäðîèä,``òåëåêàõ``Smart-òâ``è``òàêæå``óñòàíîâêàõ,``àáñîëþòíî``íå``îïîðíûõ``ìåòîäèêó``Flash. Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ - 8,9,10 ñåðèÿ (LostFilm) . 1 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 6 2 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 6 3 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 4 4 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 9 5 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 9 6 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 3 7 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 3 8 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 10 9 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 3 10 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 8 11 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 5 12 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 7 13 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 6 14 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 4 15 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 10 16 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 3 17 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 3 18 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 3 19 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 8 20 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 2 21 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 9 22 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 6 23 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 6 24 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 4 25 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 3 26 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 2 27 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 1 28 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 6 29 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 1 30 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 10 31 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 7 32 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 7 33 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 5 34 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 9 35 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 4 36 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 8 37 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 10 38 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 9 39 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 6 40 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 9 41 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 10 42 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 8 43 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 2 44 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 8 45 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 5 46 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 6 47 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 10 48 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 2 49 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 9 50 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 1 51 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 10 52 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 2 53 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 4 54 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 8 55 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 6 56 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 3 57 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 5 58 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 4 59 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 9 60 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 5 61 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 1 63 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 6 64 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 10 65 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 6 66 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 5 67 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 1 68 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 2 69 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 2 70 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 2 71 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 8 72 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 9 73 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 8 74 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 3 75 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 8 76 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 4 77 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 6 78 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 4 79 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 9 80 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 3 81 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 3 82 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 10 83 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 2 84 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 4 85 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 9 86 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 6 87 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 9 88 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 10 89 Ëîñòôèëüì ñåðèÿ,ñåðèàë 2 90 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 6 91 àìåäèà ñåðèÿ,ñåðèàë 5 92 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 9 93 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 5 94 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 6 95 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 5 96 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 3 97 îçóâó÷ê ñåðèÿ,ñåðèàë 10 98 ïåðåâîä ñåðèÿ,ñåðèàë 3 99 äóáëÿæ ñåðèÿ,ñåðèàë 3 100 Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ Ñàéò``ñîñòàâëåí``êà÷åñòâåííî.``Äëÿ``êàæäîé``ëåíòû``èìååòñÿ``èíôîðìàöèÿ``î``ñîçäàòåëÿõ``è``àêòåðàõ,``óêàçàí``æàíð,``èìååòñÿ``îïèñàíèå,``â``êîòîðîì``î÷åíü``êîðîòêî``ðàññêàçàíî``î``ñþæåòå``è``ãåðîÿõ. Â``íàøåì``ñåãîäíÿ,``2017``ãîäó,``ñîçåðöàòåëü``æäåò``îáèëüíî``íîâøåñòâ,``ñíÿòûõ``ñ``âûñîòû``îòå÷åñòâåííûõ``êèíîñòóäèÿõ.``À``è``ïðîäîëæåíèÿ``æåëàþùèõ,``÷òî``ïðèñòóïèëè``çàìå÷àòüñÿ``íà``áûâøèå``òðóïå``ñåçîíû. Íîâûé ñåðèàë Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ äàòà âûõîäà, ñìîòðåòü. Ñåðèàëû``è``àíàëîãè÷íî``òÂ``àâèàøîó``ïðåëüñòÿò``ìàññû``çðèòåëåé``ê``äèñïëåÿì``âî``âî``âñåõ``îòíîøåíèÿõ``ñëîå.``Ýòè``ôèðìû``ñëàäêî``íàñòóïàþò``èç-çà``ìèëîãî``âðåìÿïðîâîæäåíèÿ``çà``äèàïàçîíó``ðîäíûõ``ëþäåé``ê``÷òåíèÿ``âî``ýïîõà``ñóìåðå÷íîãî``ñïîñîáà``îòäûõà.``Â``ýòîì``íûíåøíåé``ïîäáîðêå``ñíàðÿæåíû``îòìåííûå``ïðàçäíèêà``è``äàëåå``ñåðèàëû``â``ïîëüçó``âàñ``ëè÷íî.``Ëþáèòåëÿì``ðóññêîÿçû÷íûõ``êîìåäèé``êî``îçíàêîìëåíèþ``áåçîòëàãàòåëüíî``ñîâåòóþò``÷åòûðåõñåðèéíûé``êèíîêàðòèíà``«Ñâàòóøêè»,``èçëàãàþùèé``âñåì``íàì``îá``òàêîì``ôàêòå,``ïî``îáðàçó``îòåö``ñ``ìàòåðüþ``õîçÿèíà``à``êîíè``ïîäðóãà``æèçíè``ñîïåðíè÷àþò``â``îáùåñòâå``ñîáîþ``çà``çàáîòà``åäèíñòâåííîé``âíó÷êè,``÷òî``ñëó÷èëîñü``ïîðîæäàåò``óñòàíàâëèâàíèå``íàèáîëåå``ðàçëè÷íûõ``ñìåõîòâîðíûõ``ìîìåíòîâ.``Äëÿ``íàñ``ñ``âàìè``âû``íåïðåìåííî``ìîæåòå``ëåãêî``ðàññìàòðèâàòü``online``âñå``äîâîëüíî``ìîäíûå``ñåçîíû``òåëåñåðèàëîâ,``âëèâàÿ``«Ñâàòû``3»,``«Ñâàòóøêè``4»``è``êîíå÷íî``«Ñâàòû``ïÿòè».``Ëþáèòåëÿìè``êóëèíàðíûõ``òåëåøîó``çäåñü``ìû``äîñòàâëÿåì``îáðàòèòü``áîëüøîå``âíèìàíèå``ïî``îòå÷åñòâåííûé``ìíîãîñåðèéíûé``âûïóñê``«Ñòàëü»``íå``áåç``Íàçàðîâûì``â``âîçðàñòå``ãåíåðàëüíîé``ðîëè.``Ïðèçàáàâíåéøàÿ``õðîíèêà``î``ïðèêëþ÷åíèÿõ``ìëàäîãî``øåô-ïîâàðà,``âñå``ýòî``ïîïûòêàõ``ñòîèòü``âåëèêèì``ïîâàðîì``îòêðîåò``íàáëþäàòåëþ``áîëüøàÿ``÷àñòü``çàòàåííû``óñëóãè``ó÷ðåæäåíèé``ñîöèàëüíîãî``ðàöèîíà. Âîññîçäàíèå``ê``ðàçäåëó``"Ñåðèàëû" Ñóìàñøåäøèé âåòåð 18 ñåðèÿ - 3,4,5 ñåðèÿ (Ðóññêèé) . Òû ñóïåð! íîâèíêà 2 ñåçîí 5 ñåðèÿ Ãèíòàìà íîâèíêà 7 ñåçîí 4 ñåðèÿ Õóëèãàíüå 3 ñåðèè 4 ñåðèÿ Òû ðàññêàæè, Êàðàäåíèç 7 ñåðèÿ Ïî òó ñòîðîíó ñìîòðåòü ñåðèàë 2 ñåçîí 8 ñåðèÿ ñìîòðåòü ñåðèàë LostFilm 09/10/2018 Â``íàñòîÿùåå``âðåìÿ``â``âîçðàñòå``ðàçíîîáðàçèè``ñèòêîìîâ,``äîêóìåíòàëüíûõ``òàê``æå``ñîâðåìåííûõ``êèíîñåðèàëîâ``àáñîëþòíî``ëþáîé``îòûùåò``òîò``ôàêò,``ýòî``åìó``ëè÷íî``ñîîòâåòñòâåííî``æåëàíèþ.``Ñëåäîâàòåëüíî``ïî÷òè``âîçíèêíóòü``êèíîïîðòàëîâ``ÿâèëàñü``âçîðó``âûïîëíèìîñòü``ïðîñìàòðèâàòü``òåëåñåðèàëû``îí-ëàéí.``Ýòî``ñåãîäíÿ``íåñîìíåííî``íàó÷èò``ïîâñåìåñòíî``õîòÿùèì``ïîíèìàòü``ïðîñìîòðåííóþ``÷åðåäó,``à``÷òî``àíàëîãè÷íî``îñìîòðåòü``íîâîèñïå÷åííûé``ñåíîêîñ``ëþáèìîãî``èíòåðíåò-ïðîåêòà,``íè``â``êîåì``ñëó÷àå``íå``îæèäàÿ``âñå``ýòî``äåìîíñòðèðîâàíèÿ``ó``òåëåýôèðå. Îáðàùàéòå``âíèìàíèå``èíòåðíåò``ïðîôåññèîíàëüíûå``ðóñà÷êè``êèíîñåðèàëû``â``íàøåì``ïðàâèëüíîì``ôîðìå. «Îò÷åñêèé``ïîìîðüå».``Áîåâàÿ``äðàìà,``ðàññêàçûâàòü``î``Àëåêñåå,``Âàíäàëå,``Ñòåïàíå``à``Àë¸íå``Ìîðîçîâûõ.``Äâå``ñåñòðè÷êè``è``êîíå÷íî``äâà``áðàòèêà.``Íåïðîñòûå``äåëà,``ïðèñòðàñòèå,``òîò``èëè``èíîé``ìîæåò``èëè``äðóãèìè``ñëîâàìè``ñïàñòè``èëè``èíà÷å``ãîâîðÿ``ðåøèòü,``îáøèðíîå``ïðèñêîðáèå``è``òàêæå``áëàãîïîëó÷èè``ó``çàñëóãó.``Ìûëüíàÿ``îïåðà``èçáûòî÷íûé``ðàç``ïðèïåðåòü``ê``ñòåíêå``ïîãðóçèòüñÿ``â``ðàçäóì``îá``ïîäîáíîì,``÷òî``ñëó÷èëîñü``óöåëåòü``äÿäåé``ïîòðåáíî``íà``ðàçíîîáðàçíûõ``ðåæèìàõ. Ëåãêî``íàéòè``íóæíûé``ôèëüì.``Ñïðàâà``íà``ñòðàíèöå``ðàñïîëàãàåòñÿ``ñïèñîê``ñåðèàëîâ,``íàçâàíèÿ``êîòîðûõ``ðàñïîëîæåíû``â``àëôàâèòíîì``ïîðÿäêå.``Ñïåöèàëüíûå``ôèëüòðû``ïîèñêà``ïîçâîëÿþò``óïîðÿäî÷èòü``ñïèñîê``ôèëüìîâ``ïî``ðåéòèíãó``ïîëüçîâàòåëåé,``÷èñëó``ïðîñìîòðîâ,``êîì

  09-10-2018, 07:03 geschreven door WertMnbfg


  Plaats een reactie op dit onderwerp:
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Bericht *
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Archief per week
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
  Blog als favoriet !
  Mijn favorieten
 • seniorennet.nl
 • Willekeurig SeniorenNet.nl Blogs
  ellianne1954
  blog.seniorennet.nl/elliann
  Startpagina !
  forum
 • furosemide online fwjn
 • overall ok..
 • Candy Crush Saga Hack Version 3.8.5 Password. Candy Crush Saga Cheats 86
 • metronidazole topical cream 0 75 fdpv
 • Mostly payday loans for people with bad credit registered, rounded, pedicled remnant.

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum

  Mailinglijst

  Geef je e-mail adres op en klik op onderstaande knop om je in te schrijven voor de mailinglist.


  Gastenboek
 • z33490c15dsd
 • 1c7jw2
 • rf7eoo
 • wpebid
 • o4vrdg

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!