Inhoud blog
 • uitslag 6-11-2018
 • Bijgewerkt
 • Nieuws
 • Let op !!!!!!
 • Regelement
  Startpagina !
  Mijn favorieten
 • seniorennet.nl
 • Welkom op onze website
  Biljartclub D.T.F.

  06-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag 6-11-2018
  Uitslag  competitie 2018/2019 Te behalen     .+/-    Caramboles Behaalde caramboles Behaalde beurten Gespeelde  wedstrijden Wedstrijd punten Hoogste serie % Hoogste serie Nieuw    gemiddelde Nieuw   te   behalen  car Aantal poedels Belgische  telling
  Alvarez.E 48 3 675 350 14 12 10 0,21 1,9 48 114 140,625
  Asten.v.B 19 -12 216 300 12 18 8 0,42 0,7 18 196 113,684
  Baartse.J 17 -38 200 325 14 16 6 0,35 0,6 14 223 117,647
  Berkhout.W 28 -31 221 225 9 6 7 0,25 1,0 25 122 78,929
  Derks.J 22 16 324 325 14 20 9 0,41 1,0 23 195 147,273
  Dijk.v.W 48 -185 679 450 18 10 16 0,33 1,5 38 180 141,458
  Dinther.v.R 33 -59 403 325 14 14 9 0,27 1,2 29 167 122,121
  Eijnde.v.T 26 0 624 600 24 26 16 0,62 1,0 26 301 240,000
  Groeneveld.K 54 -14 40 25 1 2 9 0,17 1,6 40 12 7,407
  Heeren.P 71 18 799 275 11 18 22 0,31 2,9 73 79 112,535
  Horstmans.J 16 -6 250 375 16 16 6 0,38 0,7 16 220 156,250
  Nooyens.A 20 -35 345 450 19 14 5 0,25 0,8 18 277 172,500
  Raven.F 32 -73 183 175 8 6 11 0,34 1,0 23 85 57,188
  Roovers.M 67 89 1228 425 17 22 17 0,25 2,9 72 110 183,284
  Steen.v.d.R 15 -48 147 325 13 15 4 0,27 0,5 11 215 98,000
  Verheyen.T 15 -32 163 325 13 11 4 0,27 0,5 13 217 108,667
  Verkooien.W 15 -84 156 400 16 8 4 0,27 0,4 10 293 104,000
  Vermeeren.K 25 -26 99 125 5 2 8 0,32 0,8 20 68 39,600
  Voesenek.D 51 -101 664 375 15 16 14 0,27 1,8 44 133 130,196 06-11-2018 om 18:56 geschreven door Biljartclub

  27-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijgewerkt
  27-10-2018 is deze site bijgewerkt

  27-10-2018 om 13:08 geschreven door Biljartclub


  16-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws
  Het kerst toernooi is op 18 en 20  december mits er genoeg deel nemers zijn  !!
  En als de zaal beschikbaar is.

  16-09-2018 om 10:53 geschreven door Biljartclub


  17-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Let op !!!!!!
  Regio   feest   datums
  18-4-2019 Supercup
  25-4-2019 Feestmiddag en
  Prijs uitreiking.

  17-07-2018 om 18:38 geschreven door Biljartclub


  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regelement

  Huishoudelijk reglement

  D.T.F. Etten-Leur Noord

  Naam en doel

  Art.      1. De vereniging Heeft tot naam gekozen: D.T.F. De Turf Fotsers

                    En is gevestigd te Etten-Leur ( Noord )

              Het doel van de vereniging is de biljartsport te bevorderen ten behoeve van haar leden door:

  a)      De leden regelmatig in de gelegenheid te stellen tot het beoefenen van de biljartsport.

  b)      Het organiseren van biljartwedstrijden en onderlinge competities.

   

  Lidmaatschap

  Art.  3. Nieuwe leden worden aangenomen bij 2/3 meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen op een algemene leden vergadering. Er wordt alleen gestemd als de helft plus 1 lid aanwezig is op de vergadering. Uitgaande van 30 leden wordt dit dus 15+1=16 leden. (Als leden worden toegelaten die lid is van de bejaarde Etten-Leur noord, behoudens het hieraan gestelde.)

   

  Art.  4 Het lidmaatschap eindigt door:

  a)      Overlijden van het lid.

  b)      Royement wegens wangedrag ( met nadruk op wangedrag)

  Royement kan worden uitgesproken bij bestuursbesluit ondersteund door de meerderheid van het aantal zittende bestuursleden.

  Art. 5 De maandelijks te betalen contributie zal elk jaar op nieuw op voorstel van het bestuur worden vast Gesteld.

  Bestuur

  Art.  6 Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naar behoefte van de vereniging kan het bestuur worden uitgebreid tot 5 leden.

  Art. 7. De leden van het bestuur worden door de leden gekozen voor de tijd van 3 jaar. Behalve de voorzitter, die voor 2 jaar. Elk jaar zal een jaar vergadering worden bekeken wie er aftredend is of als er geen tegenkandidaten zijn wederom te worden herkozen al het treffende bestuurslid dit wenst. Tegenkandidaten moeten tenminste 8 dagen voor de algemenen ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden voorgedragen, gesteund door tenminste 3 leden. Zijn er geen tegenkandidaten worden de aftredend bestuursleden indien zij zich herkiesbaar stellen zonder stemming direct herkozen De taak verdeling zal door het bestuur in onderling overleg worden geregeld.

  Art. 8 Bij tussentijds bedanken van een of meerdere bestuursleden is het bestuur gerechtigd in deze vacature(s) te voor zien. De aldus benoemde bestuursleden hebben alle rechten en plichten welke aan deze functie zijn verbonden: Doch dit bestuursbesluit dient op de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd.

   

   

   

   

  Ledenvergadering

  Art; 9 Jaarlijks wordt tenminste een algemene ledenvergadering gehouden en deze vindt plaats aan het begin van het verenigingsjaar. Tot deze vergadering hebben alle leden toegang.In de deze vergadering wordt door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en beheer.

  Art. 10 Een buitengewone leden vergadering vindt plaats.

  a)      Op verlangen van het bestuur

  b)      Op verzoek van minstens 5 stemgerechtigde leden

  Met opgave van redenen. Dit verzoek moet schriftelijk Bij de secretaris worden ingediend.  Binnen 4 weken na binnenkomst van het verzoek moet deze vergadering plaatsvinden

  Art. 11 De oproeping tot het bijwonen van een ledenvergadering moet minstens 10 dagen tevoren schriftelijk plaatsvinden.

  Art. 12 Een algemene ledenvergadering is geldig. Ongeacht het aantal leden dat aanwezig is, behalve wanneer meer dan x1van de leden aan de secretaris schriftelijk bericht van verhindering heeft gestuurd. In dit geval wordt binnen 4 weken op nieuw een algemene ledenvergadering belegd. Welke dan in ieder geval rechts geldig is.

  Art.  13 Alle besluiten of benoemingen moeten met minstens 2/3van geldig uitgebrachte aantal stemmen worden aangenomen. Bij herstemmen wordt geacht, dat die voorstellen aangenomen of die personen gekozen zijn, voor welke de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht.

  Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling of schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

  Arbitrage

  Art.14 Bij wedstrijden beslist bij twijfelgevallen de arbiter in samenspraak met de wedstrijd leider

  Als de ballen vast liggen mag de speler beslissen hoe hij deze bal gaat spelen maar moet wel wegspelen van de vast liggende bal zonder dat deze wordt getoucheerd of doorgaan in de start positie. Met de verkeerde bal stoten is touche en is de andere speler aan de beurt.

  Wedstrijdleider

  Art.14 a Bij nieuwe leden bepaald de wedstrijdleider het te maken caramboles, dit is bekrachtigd met meerderheid van het bestuur voor 1 competitie jaar daarna wordt het opnieuw berekend zoals gebruikelijk. Er is een minimum van 10 caramboles en geen maximum.

  Materiaal

  Art 15. Materiaal dat eigendom is van de vereniging, blijft te allen tijde onder verantwoordelijkheid en Onderhoud en toezicht van het bestuur.

  Slotbepaling

  Art. 16 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet aan voor ziet beslist het bestuur.

  Dit Is bijgesteld op 10-1-2018 En wordt jaarlijks herzien in samenspraak van het bestuur.

  Etten-Leur 21 juli 1999 ieder jaar wordt dit bijgewerktin overleg wet het bestuur.

                                                     Het bestuur

   

  28-05-2018 om 10:33 geschreven door Biljartclub
  Archief per week
 • 05/11-11/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 28/05-03/06 2018

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Laatste commentaren


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!